Sabtu, 07 Desember 2013

Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama                                    : Nurlaili
Tempat/tanggal/lahir               : Batam, 12 November 1995
Pekerjaan                              : Akuntan Publik
Alamat                                   : Rananta Residence Blok E No. 9
                                                Batam Center

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :
Nama                                    : Tom Cruise
Tempat/tanggal/lahir               : Jakarta, 3 Juli 1962
Pekerjaan                              : Produser
Alamat                                  : Villa Panbill Blok B No.12 RT 07 RW 02
                                               Batam

Untuk pengambilan :
Satu buah passport atas nama Nurlaili dengan nomor P3DS1995111220112013 di Kantor Imigrasi Kota Batam tanggal 20 November 2013,

Demikian surat kuasa ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Batam, 20 November 2013
Pihak pertama                                                                                                Pihak keduaNurlaili                                                                                                            Tom Cruise